Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Privacybeleid

Geïnformeerde toestemming kandidaten (online)

1.    PRIVACY

Huidig Privacybeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

AValue BVBA (hierna “AValue”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, met ondernemingsnummer 0881.670.018 zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. AValue hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

AValue is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

AValue verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen m.i.v.  Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).


1.1     Persoonsgegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

•    Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, telefoonnummer;
•    Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, taal;
•    E-mailadres en wachtwoord;
•    Curriculum vitae en motivatiebrieven;
•    Eventueel LinkedIn profiel;
•    Referenties van vorige werkgevers;
•    Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen.


1.2     Doeleinden

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

Uw persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt met oog op klantenbeheer alsook om u te kunnen informeren over vacatures met als rechtsgrond uw toestemming.

Uw e-mailadres en wachtwoord worden verwerkt beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond uw toestemming.
Uw CV en motivatiebrief, LinkedIn profiel en persoonlijke bijzonderheden, worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om het sollicitatietraject te kunnen doorlopen alsook uw toestemming.

Uw persoonlijke identificatiegegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt met oog op direct marketing, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden alsook uw toestemming. 

Uw IP adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen worden verwerkt met oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond dons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren alsook uw toestemming.

Cookies worden verwerkt voor volgende doeleinden; Voor functionele doeleinden, om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor analytische doeleinden, om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming. Voor sociale doeleinden, om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming..

1.3     Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

•    Potentiële werkgevers;
•    Onze IT-leveranciers;
•    Cloudsoftware dienstverleners;
•    Juridische adviseurs;
•    Overheidsinstanties;

AValue zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

1.4    Duur van de verwerking

AValue verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

1.5    Uw rechten

 • Recht op inzage: U kan kosteloos één kopie bekomen van de door AValue verwerkte persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering: Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.
 • Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens
  U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.
 • Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.
 • Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot AValue per post aan volgend adres: 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400 of per e-mail via privacy@AValue.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


1.6    Automatische besluitvorming

    AValue zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.


1.7     Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). AValue levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.


2.    COOKIES

AValue maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van AValue in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van AValue of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

AValue maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan AValue u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

AValue maakt gebruik van volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.
 • Performantie cookies
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.  
 • Third party cookie
  Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Zo worden onder ander cookies geplaatst door
 • Google Analytics.
  Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies aanvaarden of weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.


3.    TOEPASSELIJK RECHT

Huidig Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 

Privacyverklaring klanten/leveranciers

Uw privacy is belangrijk voor ons!
We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren. 

1.    Wie zijn wij? 

Uw gegevens worden verwerkt door AVALUE BVBA, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 400, 2800 Mechelen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0881.670.018. 
Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.
Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres info@avalue.be.

2.    Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 
2.1.    Gegevens die we rechtstreeks verzamelen: 
 

Om te weten wie u bent
Om u te contacteren Om te factureren of betalingen uit te voeren
 • naam
 • voornaam
 • telefoonnummer
 • faxnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

 

 

 

 

 

2.2.    Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen: 

AVALUE BVBA verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …  

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe. 

2.3.    Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:
 
Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening. 

3.    Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft AVALUE BVBA bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die AVALUE BVBA opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. 
Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom AVALUE BVBA deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt. 

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden: 
-    Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met AVALUE BVBA: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluiten met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van (schrappen wat niet past): 
    Verwerken van payroll informatie
    Wettelijke aangiften bij de overheid
    Uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers/zelfstandigen voor bepaalde projecten 
    Juridisch advies

    uitnodigingen en informatie voor opleidingen
    …..

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren. 

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database. 
  Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt. 
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken. 

4.    Wie ontvangt mijn persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. 
AVALUE BVBA verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. 
Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid. 
Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers: 
-    Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
-    ICT-dienstverleners  

5.    Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken. 

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar. 

6.    Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen? 

6.1.    U kunt uw gegevens inkijken
    Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 

    AVALUE BVBA zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van 
   persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

    U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. 

6.2.    U kunt uw gegevens laten verbeteren
    Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.
  
6.3.    U kunt uw gegevens laten verwijderen
    Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

6.4.    U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
    Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. 

    Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

6.5.    U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij 
    Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

6.6.    U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
    Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

    Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. 

    Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld. 

6.7.    U kunt uw toestemming intrekken 
    Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen. 

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. 

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.