Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HR advies

I. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen AVALUE en de Cliënt in het kader van HR Advies, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden HR Advies en de opdrachtbrief HR Advies, heeft de opdrachtbrief voorrang. De algemene voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.2 AVALUE heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Cliënt geacht de wijzigingen (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare of rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De offerten zoals geformuleerd in de opdrachtbrief van AVALUE  zijn vrijblijvend en niet-bindend. 

2.2 De overeenkomst tot stand en vangt ze aan:
-    hetzij op het moment dat de door Cliënt ondertekende opdrachtbrief en in bijlage gevoegde algemene voorwaarden door AVALUE in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend;
-    hetzij op het moment dat AVALUE de uitvoering van de opdracht aanvangt op verzoek van de Cliënt.
2.3 Door ondertekening van de Opdrachtbrief erkent de Cliënt een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de toepassing ervan te hebben aanvaard.

III. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.2 Opzegging van de overeenkomst door beide partijen is mogelijk vanaf de derde maand na de aanvang van de overeenkomt door een per post aangetekend schrijven te richten mits een opzegtermijn van minstens drie (3) maanden wordt gerespecteerd. De opzeggingstermijn gaat in de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven

3.3 Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

IV. DE PRIJS EN FACTURATIE

4.1 De Opdrachten worden verkocht aan de Prijs vermeld in de Opdrachtbrief, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De Prijs omvat zowel de erelonen als de kosten gemaakt door AVALUE.

4.2 De prijzen worden exclusief BTW vermeld. De BTW en/of een gelijkaardige omzetbelasting, invoerrechten of enige andere belasting vallen ten laste van de Cliënt. 

4.3 AVALUE behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijs van haar Opdrachten aan te passen aan de marktprijs, vastgestelde schommelingen of die welke vastgesteld zijn in een programma-akkoord of opgelegd door de wetgever en die zich zouden voordoen vanaf de ondertekening van onderhavige overeenkomst en tijdens de gehele duur ervan. 

4.5  De Prijs zal worden betaald tegen afgifte van een maandelijkse factuur die door de Dienstverlener wordt opgesteld en waarin het aantal gepresteerde [uren/dagen] wordt vermeld. 

Extra diensten die buiten de Opdracht(en) vallen, uitgevoerd door AVALUE in opdracht van de Cliënt worden op het einde van de maand gefactureerd waarin de diensten zijn uitgevoerd. 

Facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum.

4.6. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden de achterstallige factuurbedragen vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van EUR 250,00, onverminderd de verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, dit alles van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van AVALIE een vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in de boekhouding van AVALUE geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

4.7 Alle betwistingen door de Cliënt van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan AVALUE. Indien geen (tijdige) betwisting AVALUE bereikt, wordt verondersteld dat de Cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

V. SCHORSING EN BEËINDIGING WEGENS WANPRESTATIE VAN DE CLIËNT

5.1 Indien de Cliënt zijn verplichtingen ten aanzien van AVALUE, niet nakomt, waaronder het niet tijdig of niet volledig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen, heeft AVALUE naar vrije keuze het recht om, hetzij de verdere uitvoering van één of meer van haar overeenkomsten met de Cliënt op te schorten, hetzij één of meer van deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te beëindigen ten nadele van de Cliënt , zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

5.2 In de gevallen waarin er een of meerdere redenen bestaan die de voortzetting van de Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang brengen, kan AVALUE op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding van rechtswege en automatisch ten nadele van de Cliënt de overeenkomst beëindigen, middels aangetekend schrijven, dit alles zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

De redenen in onderstaande niet-limitatieve lijst worden hoe dan ook beschouwd als redenen die de voortzetting van de  Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang kunnen brengen :
•    omstandigheden die de onafhankelijkheid van AVALUE in het gedrang brengen, 
•    omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
•    de kennelijke tekortkoming(en) van de Cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de algemene voorwaarden van AVALUE en in de opdrachtbrief,
•    concordaat, procedure van ontbinding en vereffening, procedure tot gerechtelijk reorganisatie, het faillissement van de Cliënt en/of het kennelijk onvermogen van de Cliënt,
•    het niet tijdig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen door de Cliënt,
•    het schaden van het vertrouwen door de Cliënt,
•    de vaststelling van witwasoperaties bij de Cliënt,
•    de vaststelling van fraude, bedrog of strafrechtelijke feiten gepleegd door de Cliënt.

5.3 Indien AVALUE op basis van artikel 5.2 besluit tot de onmiddellijke beëindiging, dan is de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de Prijs van de door de Cliënt bevestigde Opdrachten op het moment van beëindiging van de samenwerking. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van AVALUE om een hogere schadevergoeding te vorderen.

5.4 De Cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien AVALUE kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan AVALUE waarbij aan AVALUE een respijttermijn van minimum 15 kalenderdagen wordt toegekend.

VI. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

6.1 In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Cliënt van zijn verbintenis(sen), is AVALUE gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van AVALUE om de samenwerking overeenkomstig titel V van deze algemene voorwaarden te beëindigen. AVALUE brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.2 Indien er na de aanvang van de opschorting van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt, en waarvoor AVALUE opdracht had gekregen, wijst zij de Cliënt hierop.

6.3 Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting zijn ten laste van de Cliënt. AVALUE is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de Prijs.

VII. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN
Rechten en plichten van AVALUE
7.1 AVALUE voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.
7.2. Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen voorgeschreven door FEDERGON, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. AVALUE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.
7.3 Behoudens andersluidend beding is AVALUE niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen, bedragen, confirmaties en bewijsstukken van alle aard, die haar door de Cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
7.4 AVALUE mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).
7.5 AVALUE is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. AVALUE is hiervoor verzekerd ten belope van EUR [●] per schadegeval en per jaar.
7.6 AVALUE behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij ontwikkelt, vóór of tijdens de opdracht, inclusief op zijn systemen, methodologieën, software en know-how en inclusief al zijn verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die hij aan de Cliënt heeft bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.
Rechten en plichten van de Cliënt
7.7 De Cliënt verbindt er zich toe:
-    alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht tijdig ter beschikking te stellen; 
-    de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur die enkel in het kader van de uitoefening van de Opdrachten door de Dienstverlener daartoe kan worden aangewend;
-    de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de Opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
-    elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de Opdracht tijdig ter kennis te brengen van AVALUE;
-    indien AVALUE hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
-    na te gaan of de door AVALUE geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door haar verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Wanneer de Cliënt meent dat deze documenten niet overeenstemmen met zijn opdracht en/of de gegevens die hij aan AVALUE heeft meegedeeld, beschikt hij over een periode van 30 kalenderdagen vanaf verzending van de documenten om hierop te reageren. Bij afwezigheid van enige reactie binnen deze periode, wordt het akkoord van de Cliënt met deze documenten op onweerlegbare wijze vermoed;

7.8 De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid, en de tijdige mededeling van deze inlichtingen rust uitsluitend bij de Cliënt. Foutieve, onvolledige of laattijdig verstrekte gegevens van de Cliënt die aanleiding geven tot het vaststellen van een inbreuk op de wetgeving, maken een persoonlijke fout uit van de Cliënt. AVALUE neemt ten overstaan van de officiële organismen, van derden of van werknemers van de Cliënt geen enkele verantwoordelijkheid op zich over de juistheid van de inlichtingen die haar door de Cliënt worden verstrekt.

7.9 De Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alle digitale gegevens, data bestanden en voor de nodige software updates en staat tevens in voor de opleiding van zijn eigen personeel en de personen tewerkgesteld bij AVALUE wat betreft het gebruik van deze bedrijfsspecifieke software bij de Cliënt.
Bindend karakter 

7.10 AVALUE zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van zijn verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon. AVALUE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpdocumenten, zowel in elektronisch als in geschreven vorm en/ of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.
Gebruik van verslagen
7.11 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin AVALUE conclusies, adviezen of andere informatie aan de Cliënt overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief.
Verbod op afwerving
7.12 De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van AVALUE, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaam heden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van AVALUE. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van EUR 50.000,00 per inbreuk, onverminderd het recht van AVALUE tot vordering van de door haar werkelijk geleden schade.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE bestaat in een huur van diensten.

8.2 AVALUE kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover door de Cliënt wordt bewezen dat AVALUE een zware fout of zware nalatigheid of in geval van opzet in de uitvoering van de aan haar toevertrouwde Opdracht .

AVALUE kan noch contractueel, noch burgerlijk (art. 1382 B.W.) aansprakelijk worden gesteld wegens onvolledige informatie, nalatigheid, fraude, of fout van de Cliënt. De Opdrachtgever vrijwaart AVALUE tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

AVALUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen veroorzaakt door veranderingen in wetgeving of procedures en/of interpretaties daarvan, noch voor verliezen voortvloeiend uit tegenstrijdige wetgeving na uitvoering van het verleende advies dat onderdeel uitmaakt van de opdrachtbrief. AVALUE zal geen verliezen, kosten of aanrekening aanvaarden in eendere welke vorm van belasting, sociale bijdrage of andere gerelateerde kosten door zulke veranderingen en/of interpretaties. AVALUE zal wel bereid zijn verdere adviezen te verlenen, voor zover toepasbaar, doenbaar en wenselijk, mits akkoord over een vergoeding om de kosten te dekken die zulk een bijkomende dienstverlening ten gevolge van zo’n veranderingen met zich meebrengt. In het laatste geval maakt dergelijke dienstverlening sowieso onderdeel uit van een nieuw op te stellen opdrachtbevestiging met aangepaste tarieven en bepalingen

8.3 De aansprakelijkheid van AVALUE is steeds beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Cliënt heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. Indien er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van AVALUE, dan is deze ten allen tijde beperkt tot het forfaitaire bedrag van de Opdracht, behoudens in geval van bedrieglijk opzet. Verder zal de aansprakelijkheid van AVALUE nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van AVALUE wordt vergoed. 

8.4 Enkel AVALUE zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de diensten. De Cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van diensten door AVALUE, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de vennoten, bestuurders, bedienden of lasthebbers van AVALUE. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

8.5 De al dan niet schriftelijk gegeven volmacht houdt niet in dat AVALUE aansprakelijk kan worden gesteld voor strafrechtelijke feiten, noch persoonlijk noch in naam van de Cliënt, om welke reden ook.

IX. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING
9.1. Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst elk afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstelling waarvan AVALUE krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

9.2. De Cliënt handelt als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven en AVALUE treedt op als verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van de Opdracht verwerkt dienen te worden zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De Cliënt garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.

9.3. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat AVALUE het recht heeft om persoonsgegeven te verwerken voor de uitvoering van de Opdracht. AVALUE zal geen persoonsgegevens meedelen aan derde partijen (i) dan aan onderaannemers of derde partijen aan wie dergelijke mededeling noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten of (ii) tenzij en voor zover dit vereist wordt door een bevoegde autoriteit. AVALUE zal tevens de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens te vermijden. 

9.4. Zowel de Cliënt als AVALUE duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt via deze persoon. 

9.5. Na afloop van de Opdracht verbinden partijen zich ertoe alle persoonsgegevens (van elkaar of hun werknemers en/of aangestelden) te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk is verplicht. 


X. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

10.1. - De interpretatie en de uitvoering van de opdrachtbrief, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënte worden door het Belgische recht beheerst.

10.2. - Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. 

Algemene voorwaarden HR freelance

ALGEMENE VOORWAARDEN HR FREELANCE

I. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen AVALUE en de Cliënt in het kader van HR Freelance, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden HR Freelance en de opdrachtbrief HR Freelance, heeft de opdrachtbrief voorrang.

 

1.2 AVALUE heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op voorwaarde dat hij AVALUE daarvan binnen vijftien (15) Kalenderdagen na de kennisgeving van AVALUE op de hoogte stelt. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Cliënt geacht de wijzigingen (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

 

1.3. Indien Belgische, Europese of gelijk welke andere instanties of regelgevingen AVALUE ertoe verplichten de Overeenkomst te wijzigen of ervan af te zien het geheel of een deel van de Opdracht en/of Diensten te leveren, heeft AVALUE het recht deze wijzigingen door te voeren of ervan af te zien de Producten en/of Diensten te leveren zonder de bovenstaande procedure te moeten toepassen en zonder de Cliënt daarvoor een schadeloosstelling te moeten betalen. Een dergelijke gebeurtenis wordt beschouwd als een geval van Overmacht

 

1.4. Ingeval omstandigheden buiten de wil van de Partijen die zich voordoen nadat de Overeenkomst is gesloten, het evenwicht van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst in belangrijke mate zouden kunnen verstoren, hebben de Partijen het recht te vragen om opnieuw over de Overeenkomst te onderhandelen om het

oorspronkelijke evenwicht te herstellen.

 

Een aanzienlijk onevenwicht tussen de verplichtingen van de Partijen in de zin van dit Artikel ontstaat wanneer wordt aangetoond dat, als gevolg van een wijziging van de prijs van grondstoffen, douanerechten, tarieven van

de leveranciers van AVALUE of wisselkoersen (voor de omrekeningskoers wordt als referentie de omrekeningsfactor gebruikt die de Europese Centrale Bank dagelijks op haar officiële website publiceert), er sprake is van een stijging of daling met minstens tien (10) procent ten opzichte van de aanvankelijke prijs.

 

Bij gebrek aan een akkoord binnen één (1) maand, gerekend vanaf de vraag van een van de Partijen om opnieuw over de Overeenkomst te onderhandelen en op voorwaarde dat deze laatste de voornoemde impact van meer dan tien (10) procent heeft aangetoond, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen mits ze een opzeggingstermijn van één (1) maand in acht neemt

 

Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Cliënt geacht de wijzigingen (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

 

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare of rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

2.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan:

 • hetzij op het moment dat de door Cliënt ondertekende opdrachtbrief en in bijlage gevoegde algemene voorwaarden door AVALUE in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend en aanvaard;
 • hetzij op het moment dat AVALUE de uitvoering van de opdracht aanvangt op verzoek van de Cliënt.

 

2.2. AVALUE mag de Opdracht van de Cliënt of bijkomende diensten en opties weigeren op een van de volgende gronden:

 • de Cliënt heeft de verplichtingen die krachtens een ander contract met AVALUE op hem rusten niet nagekomen;
 • in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel aan de identiteit of solvabiliteit van de Cliënt;
 • de Cliënt weigert tegemoet te komen aan het eerste verzoek van AVALUE om een voorschot te betalen;
 • om technische redenen (bv. de infrastructuur van de Cliënt de levering van de Opdracht niet ondersteunt of mogelijk maakt).

2.2 Door ondertekening van de Opdrachtbrief erkent de Cliënt een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te hebben aanvaard;

 

III. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 

3.2 Opzegging van de overeenkomst door beide partijen is mogelijk vanaf de eerste maand na de aanvang van de overeenkomt door een per post aangetekend schrijven te richten mits een opzegtermijn van minstens één maand (1) wordt gerespecteerd. De opzeggingstermijn gaat in de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven.

 

3.3 Na het verstrijken van de initieel overeengekomen duur, onverminderd de in vorige alinea vermelde opzeggingstermijn, wordt de overeenkomst, met inbegrip van de algemene bepalingen en de opdrachtbrief, automatisch en stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden zoals initieel overeengekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

 

3.4 Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

IV. DE PRIJS EN FACTURATIE

 

4.1 De Opdrachten worden verkocht aan de Prijs vermeld in de Opdrachtbrief, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De Prijs omvat zowel de erelonen als de kosten gemaakt door AVALUE.

 

4.2 De prijzen worden exclusief BTW vermeld. De BTW en/of een gelijkaardige omzetbelasting, invoerrechten of enige andere belasting vallen ten laste van de Cliënt.

 

4.3 AVALUE behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijs van haar Opdrachten aan te passen aan de marktprijs, vastgestelde schommelingen of die welke vastgesteld zijn in een programma-akkoord of opgelegd door de wetgever en die zich zouden voordoen vanaf de ondertekening van onderhavige overeenkomst en tijdens de gehele duur ervan.  AVALUE dient de Cliënt uiterlijk één (1) maand vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen in kennis te stellen via elk middel dat het geschikt acht.

 

4.4. De Cliënt die weigert wijzigingen in zijn nadeel te aanvaarden, de Opdracht waarop de desbetreffende wijzigingen een impact hebben, opzeggen zonder een vergoeding voor contractbreuk verschuldigd te zijn, op voorwaarde dat hij AVALUE daarvan binnen vijftien (15) Kalenderdagen na de kennisgeving van AVALUE op de hoogte stelt.

 

4.5. Indien Belgische, Europese of gelijk welke andere instanties of regelgevingen AVALUE ertoe verplichten de Overeenkomst te wijzigen of ervan af te zien het geheel of een deel van de Opdracht en/of Diensten te leveren, heeft AVALUE het recht deze wijzigingen door te voeren of ervan af te zien de Diensten te leveren zonder de bovenstaande procedure te moeten toepassen en zonder de Cliënt daarvoor een schadeloosstelling te moeten betalen. Een dergelijke gebeurtenis wordt beschouwd als een geval van Overmacht.

 

4.6.  De Prijs zal worden betaald tegen afgifte van een maandelijkse factuur die door de Dienstverlener wordt opgesteld met vermelding van het totaal gefactureerde bedrag per maand en waarvan het detail van het aantal gepresteerde uren en/of dagen per maand op eerste verzoek van de Cliënt zal worden overhandigd door AVALUE.

 

Facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum.

 

4.6. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden de achterstallige factuurbedragen vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van EUR 250,00, onverminderd de verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, dit alles van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van AVALIE een vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in de boekhouding van AVALUE geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

 

4.7 Alle betwistingen door de Cliënt van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan AVALUE. Indien geen (tijdige) betwisting AVALUE bereikt, wordt de factuur door de Cliënt aanvaard geacht.

 

V. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

5.1 Elk van de Partijen mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Partij die geen schuld treft. De opschorting eindigt zodra de in gebreke blijvende Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt. AVALUE behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor de reactivering van de Opdracht. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting zijn ten laste van de Cliënt. AVALUE is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de Prijs.

 

Indien er na de aanvang van de opschorting van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt, en waarvoor AVALUE opdracht had gekregen, wijst zij de Cliënt hierop.

 

5.2 Elk van de Partijen mag de Overeenkomst gelijk op elk ogenblik en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of (voor zover rechtzetting mogelijk is) deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen dertig (30) dagen volgend op de in het voorgaande Artikel bedoelde schriftelijke kennisgeving of in de gevallen waarin er één of meerdere redenen bestaan die de voortzetting van de Overeenkomst tussen Partijen in het gedrang brengen.

 

De redenen in onderstaande niet-limitatieve lijst worden hoe dan ook beschouwd als redenen die de voortzetting van de Overeenkomst tussen Partijen in het gedrang kunnen brengen of ernstige tekortkomingen:

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van AVALUE in het gedrang brengen,
  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
  • de kennelijke ernstige tekortkoming(en) van Partijen ten aanzien van hun eigen verbintenissen zoals omschreven in de algemene voorwaarden van AVALUE en in de opdrachtbrief,
  • het niet tijdig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen,
  • het schaden van het vertrouwen door één van de Partijen,
  • de vaststelling van witwasoperaties bij één van de Partijen,
  • de vaststelling van fraude, bedrog of strafrechtelijke feiten gepleegd door één van de Partijen.

 

5.3 Indien AVALUE op basis van artikel 5.2 besluit tot de onmiddellijke beëindiging, dan is de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de Prijs van de door de Cliënt bevestigde Opdrachten op het moment van beëindiging van de samenwerking. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van AVALUE om een hogere schadevergoeding te vorderen.

 

5.4. Voor zover de wet het toelaat, kan de Overeenkomst beëindigd worden indien een van de Partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt, een procedure tot gerechtelijke reorganisatie opstart, failliet gaat, ontbonden wordt of een soortgelijke procedure ondergaat.

 

5.5. Bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst door (het toedoen van) de Cliënt dient de Cliënt alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor de rest van de Oorspronkelijke duur of de lopende verlenging van de Overeenkomst. Daarnaast zullen de eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling vervallen en zullen de openstaande sommen onmiddellijk verschuldigd worden.

 

5.6. Behoudens andersluidende bepaling blijft elke offerte van AVALUE dertig (30) kalenderdagen geldig.

 

VII. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

Rechten en plichten van AVALUE

7.1 AVALUE voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

7.2. Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen voorgeschreven door FEDERGON, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. AVALUE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

7.3 Behoudens andersluidend beding is AVALUE niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen, bedragen, confirmaties en bewijsstukken van alle aard, die haar door de Cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

7.4 AVALUE mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

7.5 AVALUE is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. AVALUE is hiervoor verzekerd voor wat betreft beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten belope van EUR 500.000,00voor alle schade van alle verzekerden per verzekeringsperiode.

7.6 AVALUE behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij ontwikkelt, vóór of tijdens de opdracht, inclusief op zijn systemen, methodologieën, software en know-how en inclusief al zijn verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die hij aan de Cliënt heeft bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

Rechten en plichten van de Cliënt

7.7 De Cliënt verbindt er zich toe alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van deze Overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot:

 • alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur die enkel in het kader van de uitoefening van de Opdrachten door de Dienstverlener daartoe kan worden aangewend;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de Opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de Opdracht tijdig ter kennis te brengen van AVALUE;
 • indien AVALUE hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door AVALUE geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door haar verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Wanneer de Cliënt meent dat deze documenten niet overeenstemmen met zijn opdracht en/of de gegevens die hij aan AVALUE heeft meegedeeld, beschikt hij over een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf verzending van de documenten om hierop te reageren. Bij afwezigheid van enige reactie binnen deze periode, wordt het akkoord van de Cliënt met deze documenten op onweerlegbare wijze vermoed;

 

7.8 De Cliënt erkent en aanvaardt dat het niet verlenen van deze medewerking, informatie of toegang aan AVALIE  met het oog op de levering van de Opdrachten deze levering kan beïnvloeden. AVALUE kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of schade aan de Opdrachten wanneer deze te wijten zijn aan de Cliënt of een derde. Daarnaast behoudt AVALUE zich het recht voor kosten voor nutteloze verplaatsingen die te wijten zijn aan de Cliënt aan te rekenen tegen het op dat ogenblik geldende tarief.

 

7.9. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid, en de tijdige mededeling van deze inlichtingen rust uitsluitend bij de Cliënt. Foutieve, onvolledige of laattijdig verstrekte gegevens van de Cliënt die aanleiding geven tot het vaststellen van een inbreuk op de wetgeving, maken een persoonlijke fout uit van de Cliënt. AVALUE neemt ten overstaan van de officiële organismen, van derden of van werknemers van de Cliënt geen enkele verantwoordelijkheid op zich over de juistheid van de inlichtingen die haar door de Cliënt worden verstrekt.

 

7.10 De Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alle digitale gegevens, databestanden en voor de nodige software updates en staat tevens in voor de opleiding van zijn eigen personeel en de personen tewerkgesteld bij AVALUE wat betreft het gebruik van deze bedrijfsspecifieke software bij de Cliënt.

 

7.11 De Cliënt is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van alle licenties, registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. De Cliënt dient de vereiste en gepaste licenties, registraties, vergunningen of toelatingen te behouden voor de volledige duur van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen ervan.

Bindend karakter

 

7.12 AVALUE zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van zijn verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon. AVALUE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpdocumenten, zowel in elektronisch als in geschreven vorm en/ of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.

Gebruik van verslagen

7.13 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin AVALUE conclusies, adviezen of andere informatie aan de Cliënt overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief.

Verbod op afwerving

7.14 De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker of andere aangestelde van AVALUE met verantwoordelijkheden i.v.m. deze Overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks  te benaderen om hem of haar in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van AVALUE. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van EUR 50.000,00 per inbreuk, onverminderd het recht van AVALUE tot vordering van de door haar werkelijk geleden schade.

 

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1 De overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE bestaat in een huur van diensten.

 

8.2 AVALUE kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover door de Cliënt wordt bewezen dat AVALUE een zware fout of zware nalatigheid of in geval van opzet in de uitvoering van de aan haar toevertrouwde Opdracht.

 

AVALUE kan noch contractueel, noch burgerlijk (art. 1382 B.W.) aansprakelijk worden gesteld wegens onvolledige informatie, nalatigheid, fraude, of fout van de Cliënt. De Opdrachtgever vrijwaart AVALUE tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

 

AVALUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen veroorzaakt door veranderingen in wetgeving of procedures en/of interpretaties daarvan, noch voor verliezen voortvloeiend uit tegenstrijdige wetgeving na uitvoering van het verleende advies dat onderdeel uitmaakt van de opdrachtbrief. AVALUE zal geen verliezen, kosten of aanrekening aanvaarden in eendere welke vorm van belasting, sociale bijdrage of andere gerelateerde kosten door zulke veranderingen en/of interpretaties. AVALUE zal wel bereid zijn verdere adviezen te verlenen, voor zover toepasbaar, doenbaar en wenselijk, mits akkoord over een vergoeding om de kosten te dekken die zulk een bijkomende dienstverlening ten gevolge van zo’n veranderingen met zich meebrengt. In het laatste geval maakt dergelijke dienstverlening sowieso onderdeel uit van een nieuw op te stellen opdrachtbevestiging met aangepaste tarieven en bepalingen

 

8.3 De aansprakelijkheid van AVALUE is steeds beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Cliënt heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. Indien er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van AVALUE, dan is deze te allen tijde beperkt tot het forfaitaire bedrag van de Opdracht, behoudens in geval van bedrieglijk opzet. Verder zal de aansprakelijkheid van AVALUE nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van AVALUE wordt vergoed.

 

8.4 Enkel AVALUE zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de diensten. De Cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van diensten door AVALUE, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de vennoten, bestuurders, bedienden of lasthebbers van AVALUE. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

 

8.5 De al dan niet schriftelijk gegeven volmacht houdt niet in dat AVALUE aansprakelijk kan worden gesteld voor strafrechtelijke feiten, noch persoonlijk noch in naam van de Cliënt, om welke reden ook.

 

IX. GEGEVENSBESCHERMING

 

9.1. Alle persoonsgegevens die AVALUE van de Cliënt ontvangt, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals met de Privacyverklaring vermeld op de website van AVALUE.

 

9.2. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verwerkt AVALUE (Verwerker) persoonsgegevens in opdracht van de Cliënt (Verwerkingsverantwoordelijke). Partijen sluiten hiertoe een Verwerkersovereenkomst.

 

X. WELZIJN

 

10.1 Voor ongevallen van welke aard ook die zich, naar aanleiding van de uitvoering van de Opdrachten, zouden voordoen, kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld. Alle schade aangebracht aan de eigendommen van de Dienstverlener of deze van derden zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.

 

10.2. De Cliënt moet alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter vrijwaring van de veiligheid in het algemeen op het werk tijdens de uitvoering van de Opdrachten. In het bijzonder dient zij te waken over de maatregelen inzake de veiligheid en de gezondheid van de personen die bij de uitvoering van de Opdrachten zijn betrokken. Terzake neemt zij alle gepaste preventiemaatregelen, conform de bepalingen van de Codex over het Welzijn op het Werk voor de uitoefening van de Opdrachten. De Cliënt zal er tevens op toezien dat de Dienstverlener en haar aangestelden de eventuele bijeenkomsten betreffende de veiligheid bijwonen.

 

XI. OVERMACHT

 

11.1. AVALUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de levering van haar Opdrachten wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van zijn wil, onvoorzienbaar of onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, opstanden, onlusten, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, embargo’s, ontploffingen, faillissement van een licentiegever of leverancier, stakingen of arbeidsconflicten (met inbegrip van die waarbij zijn personeel betrokken is),  stroomonderbrekingen, overstromingen, brand of onweer.

 

11.2. Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, heeft AVALUE het recht de levering van de Diensten op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder dat de Cliënt daarvoor het recht heeft een schadevergoeding te eisen.

 

11.3. Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, zal AVALUE alles in het werk stellen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken.

 

11.4. Indien deze feiten of omstandigheden van Overmacht definitief zijn of langer dan drie (3) maanden aanhouden, mag elk van de Partijen de Overeenkomst van rechtswege en schriftelijk beëindigen zonder een schadeloosstelling verschuldigd te zijn.

 

XII. ANDERE BEPALINGEN

 

12.1. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden geacht, dienen deze bepalingen zo geïnterpreteerd te worden dat ze coherent zijn met de geldende wetgeving, om de oorspronkelijke intenties van de Partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen. De rest van die bepalingen blijft van kracht.

 

12.2. De Partijen komen hierbij overeen dat mededelingen via e-mail dezelfde rechtsgeldigheid hebben als schriftelijke of ondertekende briefwisseling. De Partijen komen ook overeen dat informatie inzake mededelingen, contracten of betalingen die door AVALUE wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.

 

12.3. Tenzij de Cliënt zich er uitdrukkelijk tegen verzet, mag AVALUE de Overeenkomst gebruiken als referentie voor zijn commerciële activiteiten.

 

12.4. De niet-uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

 

12.5. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Diensten van AVALUE.

 

X.III. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

 

13.1. - De interpretatie en de uitvoering van de opdrachtbrief, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt worden door het Belgische recht beheerst.

 

13.2. - Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Algemene voorwaarden HR on call

I. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen AVALUE en de Cliënt in het kader van HRoncall, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden HRoncall en de opdrachtbrief HRoncall, heeft de opdrachtbrief voorrang. De algemene voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.2 AVALUE heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Cliënt geacht de wijzigingen (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare of rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De offerten zoals geformuleerd in de opdrachtbrief van AVALUE  zijn vrijblijvend en niet-bindend. 

2.2  De overeenkomst tot stand en vangt ze aan:
-    hetzij op het moment dat de door Cliënt ondertekende opdrachtbrief en in bijlage gevoegde algemene voorwaarden door AVALUE in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend;
-    hetzij op het moment dat AVALUE de uitvoering van de opdracht aanvangt op verzoek van de Cliënt.
2.3. Door ondertekening van de Opdrachtbrief erkent de Cliënt een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de toepassing ervan te hebben aanvaard.

III. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt heeft een bepaalde duur van één (1) jaar.

3.2 Opzegging van de overeenkomst door beide partijen is mogelijk tegen het einde van de overeengekomen contractduur door een per post aangetekend schrijven te richten mits een opzegtermijn van minstens twee (2) maanden wordt gerespecteerd die ten laatste twee (2) maand voor het einde van de overeenkomst moet ingaan.  De opzeggingstermijn gaat in de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven.

3.3 Na het verstrijken van de initieel overeengekomen duur, behoudens de in vorige alinea vermelde opzegging, wordt de overeenkomst, met inbegrip van de algemene bepalingen en de opdrachtbrief, automatisch en stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden zoals initieel overeengekomen.

3.4 Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

IV. DE PRIJS EN FACTURATIE

4.1 De Opdacht worden verkocht aan de Prijs vermeld in de Opdrachtbrief, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De module(s) waartoe de Cliënt toetreedt worden gecombineerd tot één enkele abonnementsprijs die zowel de erelonen als de kosten omvat. 

4.2 De prijzen worden exclusief BTW vermeld. De BTW en/of een gelijkaardige omzetbelasting, invoerrechten of enige andere belasting vallen ten laste van de Cliënt. 

4.3 AVALUE behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijs van haar diensten aan te passen aan de marktprijs, vastgestelde schommelingen of die welke vastgesteld zijn in een programma-akkoord of opgelegd door de wetgever en die zich zouden voordoen vanaf de ondertekening van deze overeenkomst en tijdens de gehele duur ervan. 
4.4 Voorafgaand aan de aanvang van de contractperiode van 12 maanden wordt er een factuur door AVALUE overgemaakt aan de Cliënt met betrekking tot de desbetreffende contractperiode van 12 maanden en de module(s) waarop de Cliënt zich heeft ingeschreven. 

Extra diensten uitgevoerd door AVALUE in opdracht van de Cliënt worden op het einde van de maand gefactureerd waarin de diensten zijn uitgevoerd. 

Facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum.

4.5 Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden de achterstallige factuurbedragen vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van EUR 250,00, onverminderd de verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, dit alles van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van AVALIE een vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in de boekhouding van AVALUE geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

4.6 Alle betwistingen door de Cliënt van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan AVALUE. Indien geen (tijdige) betwisting AVALUE bereikt, wordt verondersteld dat de Cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

V. SCHORSING EN BEËINDIGING WEGENS WANPRESTATIE VAN DE CLIËNT

5.1 Indien de Cliënt zijn verplichtingen ten aanzien van AVALUE, niet nakomt, waaronder het niet tijdig of niet volledig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen, heeft AVALUE naar vrije keuze het recht om, hetzij de verdere uitvoering van één of meer van haar overeenkomsten met de Cliënt op te schorten, hetzij één of meer van deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te beëindigen ten nadele van de Cliënt , zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

5.2 In de gevallen waarin er een of meerdere redenen bestaan die de voortzetting van de Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang brengen, kan AVALUE op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding van rechtswege en automatisch ten nadele van de Cliënt de overeenkomst beëindigen, middels aangetekend schrijven, dit alles zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

De redenen in onderstaande niet-limitatieve lijst worden hoe dan ook beschouwd als redenen die de voortzetting van de  Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang kunnen brengen :
•    omstandigheden die de onafhankelijkheid van AVALUE in het gedrang brengen, 
•    omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
•    de kennelijke tekortkoming(en) van de Cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de algemene voorwaarden van AVALUE en in de opdrachtbrief,
•    concordaat, procedure van ontbinding en vereffening, procedure tot gerechtelijk reorganisatie, het faillissement van de Cliënt en/of het kennelijk onvermogen van de Cliënt,
•    het niet tijdig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen door de Cliënt,
•    het schaden van het vertrouwen door de Cliënt,
•    de vaststelling van witwasoperaties bij de Cliënt,
•    de vaststelling van fraude, bedrog of strafrechtelijke feiten gepleegd door de Cliënt.

5.3 Indien AVALUE op basis van artikel 5.2 besluit tot de onmiddellijke beëindiging, dan is de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de prijs van de gekozen module(s) door de Cliënt die op het moment van beëindiging van de samenwerking van toepassing was tussen AVALUE en Cliënt conform de ondertekende opdrachtbrief in de referentieperiode van één jaar voorafgaand aan de omstandigheden die de onmiddellijke beëindiging verantwoordt. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van AVALUE om een hogere schadevergoeding te vorderen.

5.4 De Cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien AVALUE kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan AVALUE waarbij aan AVALUE een respijttermijn van minimum vijftien (15 )kalenderdagen wordt toegekend.

VI. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN
6.1 In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Cliënt van zijn verbintenis(sen), is AVALUE gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de Cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van AVALUE om de samenwerking overeenkomstig artikelen 5.2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden te beëindigen. AVALUE brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.2 Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt, en waarvoor AVALUE opdracht had gekregen, wijst zij de Cliënt hierop.
6.3 Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Cliënt. AVALUE is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de Prijs met betrekking tot de lopende periode en gerelateerd aan de door Cliënt gekozen module(s).

VII. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN
Rechten en plichten van AVALUE
7.1 AVALUE voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.
7.2 Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen voorgeschreven door FEDERGON, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. AVALUE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.
7.3 Behoudens andersluidend beding is AVALUE niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen, bedragen, confirmaties en bewijsstukken van alle aard, die haar door de Cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
7.4 AVALUE mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).
7.5 AVALUE is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. AVALUE is hiervoor verzekerd ten belope van EUR [●] per schadegeval en per jaar.
7.6 AVALUE behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij ontwikkelt, vóór of tijdens de opdracht, inclusief op zijn systemen, methodologieën, software en know-how en inclusief al zijn verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die zij aan de Cliënt heeft bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.
Rechten en plichten van de Cliënt
7.7 De Cliënt verbindt er zich toe:
-    alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
-    de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de Opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
-    elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht tijdig ter kennis te brengen van AVALUE;
-    indien AVALUE hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
-    na te gaan of de door AVALUE geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door haar verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Wanneer de Cliënt meent dat deze documenten niet overeenstemmen met zijn opdracht en/of de gegevens die hij aan AVALUE heeft meegedeeld, beschikt hij over een periode van 30 kalenderdagen vanaf verzending van de documenten om hierop te reageren. Bij afwezigheid van enige reactie binnen deze periode, wordt het akkoord van de Cliënt met deze documenten op onweerlegbare wijze vermoed;

7.8 De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid, en de tijdige mededeling van deze inlichtingen rust uitsluitend bij de Cliënt. Foutieve, onvolledige of laattijdig verstrekte gegevens van de Cliënt die aanleiding geven tot het vaststellen van een inbreuk op de wetgeving, maken een persoonlijke fout uit van de Cliënt. AVALUE neemt ten overstaan van de officiële organismen, van derden of van werknemers van de Cliënt geen enkele verantwoordelijkheid op zich over de juistheid van de inlichtingen die haar door de Cliënt worden verstrekt.

7.9 De Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alle digitale gegevens, data bestanden en voor de nodige software updates en staat tevens in voor de opleiding van zijn eigen personeel en de personen tewerkgesteld bij AVALUE wat betreft het gebruik van deze bedrijfsspecifieke software bij de Cliënt.

Bindend karakter 

7.10 AVALUE zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van zijn verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon. AVALUE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpdocumenten, zowel in elektronisch als in geschreven vorm en/ of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.

Gebruik van verslagen
7.11 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin AVALUE conclusies, adviezen of andere informatie aan de Cliënt overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief.
Verbod op afwerving
7.12 - De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van AVALUE, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaam heden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van AVALUE. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van EUR 50.000,00 per inbreuk, onverminderd het recht van AVALUE tot vordering van de door haar werkelijk geleden schade.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE bestaat in een huur van diensten.

8.2 AVALUE kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover door de Cliënt wordt bewezen dat AVALUE een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan of in geval van opzet. AVALUE kan noch contractueel, noch burgerlijk (art. 1382 B.W.) aansprakelijk worden gesteld wegens onvolledige informatie, nalatigheid, belastingfraude, of fout van de Cliënt.

AVALUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen veroorzaakt door veranderingen in wetgeving of procedures en/of interpretaties daarvan, noch voor verliezen voortvloeiend uit tegenstrijdige wetgeving na uitvoering van het verleende advies dat onderdeel uitmaakt van de opdrachtbrief. AVALUE zal geen verliezen, kosten of aanrekening aanvaarden in eendere welke vorm van belasting, sociale bijdrage of andere gerelateerde kosten door zulke veranderingen en/of interpretaties. AVALUE zal wel bereid zijn verdere adviezen te verlenen, voor zover toepasbaar, doenbaar en wenselijk, mits akkoord over een vergoeding om de kosten te dekken die zulk een bijkomende dienstverlening ten gevolge van zo’n veranderingen met zich meebrengt. In het laatste geval maakt dergelijke dienstverlening sowieso onderdeel uit van een nieuw op te stellen opdrachtbevestiging met aangepaste tarieven en bepalingen

8.3 De aansprakelijkheid van AVALUE is steeds beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Cliënt heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. Indien er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van AVALUE, dan is deze ten allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur verzonden m.b.t. de desbetreffende lopende contractduur en gerelateerd aan de desbetreffende module, behoudens in geval van bedrieglijk opzet. Verder zal de aansprakelijkheid van AVALUE nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van AVALUE wordt vergoed.

8.4 Enkel AVALUE zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de diensten. De Cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van diensten door AVALUE, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de vennoten, bestuurders, bedienden of lasthebbers van AVALUE. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

8.5 De al dan niet schriftelijk gegeven volmacht houdt niet in dat AVALUE aansprakelijk kan worden gesteld voor strafrechtelijke feiten, noch persoonlijk noch in naam van de Cliënt, om welke reden ook.

IX. PRIVACY

9.1. Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst elk afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstelling waarvan AVALUE krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

9.2. De Cliënt handelt als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven en AVALUE treedt op als verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van de Opdracht verwerkt dienen te worden zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De Cliënt garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.

9.3. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat AVALUE het recht heeft om persoonsgegeven te verwerken voor de uitvoering van de Opdracht. AVALUE zal geen persoonsgegevens meedelen aan derde partijen (i) dan aan onderaannemers of derde partijen aan wie dergelijke mededeling noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten of (ii) ten zij en voor zover dit vereist wordt door een bevoegde autoriteit. AVALUE zal tevens de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens te vermijden. 

9.4. Zowel de Cliënt als AVALUE duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt via deze persoon. 

9.5. Na afloop van de Opdracht verbinden partijen zich ertoe alle persoonsgegevens (van elkaar of hun werknemers en/of aangestelden) te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk is verplicht. 

X. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

10.1.  De interpretatie en de uitvoering van de opdrachtbrief, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënte worden door het Belgische recht beheerst.

10.2. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. 

Algemene voorwaarden werving & selectie

I. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking tussen AVALUE en de Cliënt in het kader van Werving & Selectie, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden Werving & Selectie en de opdrachtbrief Werving & Selectie, heeft de opdrachtbrief voorrang. De algemene voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.2 AVALUE heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Cliënt geacht de wijzigingen (stilzwijgend) te hebben aanvaard.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare of rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.4 Definities: 
Indiensttreding: elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door AVALUE aan de Cliënt voorgedragen kandidaat, al dan niet via een derde oen al dan niet bij een andere vestiging van de Cliënt en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming;
succesvolle vervulling van de Werving & Selectie: een indiensttreding bij de Cliënt en/of het geval dat een door AVALUE aan de Cliënt voorgestelde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na die introductie, al dan niet na intrekking van de Opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de Cliënt of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is. 

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De offerten zoals geformuleerd in de opdrachtbrief van AVALUE  zijn vrijblijvend en niet-bindend. 

2.2 De overeenkomst tot stand en vangt ze aan:
-    hetzij op het moment dat de door Cliënt ondertekende opdrachtbrief en in bijlage gevoegde algemene voorwaarden door AVALUE in ontvangst wordt genomen en door haar mede wordt ondertekend;
-    hetzij op het moment dat AVALUE de uitvoering van de opdracht aanvangt op verzoek van de Cliënt.
2.3 Door ondertekening van de Opdrachtbrief erkent de Cliënt een kopie van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de toepassing ervan te hebben aanvaard.

III. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de Werving & Selectie. 

3.2 Opzegging van de overeenkomst door beide partijen is mogelijk tegen het einde van de overeengekomen contractduur door een per post aangetekend schrijven te richten mits een opzegtermijn van minstens twee (2) maanden wordt gerespecteerd die ten laatste twee (2) maand voor het einde van de overeenkomst moet ingaan. De opzeggingstermijn gaat in de derde kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven.

3.3 Na het verstrijken van de initieel overeengekomen duur, behoudens de in vorige alinea vermelde opzegging, wordt de overeenkomst, met inbegrip van de algemene bepalingen en de opdrachtbrief, automatisch en stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden zoals initieel overeengekomen.

3.4 Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Het eindigen van de Opdracht laat verplichtingen van de Cliënt jegens AVALUE m.b.t. door AVALUE bij de Cliënt geïntroduceerde kandidaten onverlet. 

IV. DE PRIJS EN FACTURATIE

4.1 De Opdracht worden verkocht aan de Prijs vermeld in de Opdrachtbrief, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De Prijs omvat zowel de erelonen als de kosten gemaakt door AVALUE.

4.2 De prijzen worden exclusief BTW vermeld. De BTW en/of een gelijkaardige omzetbelasting, invoerrechten of enige andere belasting vallen ten laste van de Cliënt. 

4.3 AVALUE behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijs van haar diensten aan te passen aan de marktprijs, vastgestelde schommelingen of die welke vastgesteld zijn in een programma-akkoord of opgelegd door de wetgever en die zich zouden voordoen vanaf de ondertekening van onderhavige overeenkomst en tijdens de gehele duur ervan. 

4.4  AVALUE werkt op basis van de “No Cure, No Pay” formule. De Prijs is betaalbaar en opeisbaar wanneer de Werving & Selectieopdracht succesvol vervuld is en wordt aan de Cliënt gefactureerd veertien (14) dagen voor de datum van de indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door AVALUE geselecteerde kandidaat. 

4.5. Indien de kandidaat, binnen een termijn van 12 maanden na datum van de verzending van zijn CV rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst wordt genomen door of als zelfstandige samenwerkt met de Cliënt, zal dit aanzien worden als succesvolle vervulling van de Werving & Selectie en zal de Cliënt van rechtswege gehouden zijn om aan AVALUE de Prijs te betalen.

Indien de Cliënt een kandidaat aan een andere (rechts)persoon voorstelt en deze binnen een termijn van 12 maanden na datum van verzending van zijn CV door deze (rechts)persoon wordt aangeworven of met deze laatste als zelfstandige samenwerkt, zal dit aanzien worden als succesvolle vervulling van Werving & Selectie en zal de Cliënt van rechtswege gehouden zijn om aan AVALUE de Prijs te betalen.

4.6. Extra diensten uitgevoerd door AVALUE in opdracht van de Cliënt worden op het einde van de maand gefactureerd waarin de diensten zijn uitgevoerd. 

Facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum.

4.7. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden de achterstallige factuurbedragen vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van EUR 250,00, onverminderd de verwijlinteresten van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, dit alles van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van AVALUE een vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in de boekhouding van AVALUE geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

4.8. Alle betwistingen door de Cliënt van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan AVALUE. Indien geen (tijdige) betwisting AVALUE bereikt, wordt verondersteld dat de Cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

V. GARANTIEPERIODE EN UITSLUITINGEN

AVALUE biedt de Cliënt een garantieperiode van zes (6) maanden na de aanwerving van de kandidaat, voor zover de Cliënt de facturatie van AVALUE tijdig en overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voldaan. Wanneer de tewerkstelling van – of de samenwerking met de kandidaat binnen de drie (3) maanden respectievelijk vier (4) maanden wordt beëindigd na de aanwerving van de kandidaat, zal AVALUE een creditnota opmaken t.b.v. 50% (in geval van beëindiging na drie (3) maanden) respectievelijk t.b.v. 25% (in geval van beëindiging na vier (4) maanden) van de Prijs. Na zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum van de aanwerving van de kandidaat wordt de kandidaat definitief verworven te zijn. Deze waarborg is uitgesloten voor gevallen van overmacht of afdankingen wegens economische redenen en geldt enkel voor omstandig gemotiveerde ontslagen die verband houden met de kwalificaties, de professionele geschiktheid of het gedrag van de voorgestelde kandidaat en die binnen de acht (8) werkdagen na ontslag van de betrokken kandidaat aan AVALUE werden gemeld. 

VI. SCHORSING EN BEËINDIGING WEGENS WANPRESTATIE VAN DE CLIËNT

6.1 Indien de Cliënt zijn verplichtingen ten aanzien van AVALUE, niet nakomt, waaronder het niet tijdig of niet volledig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen, heeft AVALUE naar vrije keuze het recht om, hetzij de verdere uitvoering van één of meer van haar overeenkomsten met de Cliënt op te schorten, hetzij één of meer van deze overeenkomsten met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te beëindigen ten nadele van de Cliënt , zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

6.2 In de gevallen waarin er een of meerdere redenen bestaan die de voortzetting van de Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang brengen, kan AVALUE op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder opzeggingsvergoeding van rechtswege en automatisch ten nadele van de Cliënt de overeenkomst beëindigen, middels aangetekend schrijven, dit alles zonder dat AVALUE gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

De redenen in onderstaande niet-limitatieve lijst worden hoe dan ook beschouwd als redenen die de voortzetting van de  Overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënt in het gedrang kunnen brengen :
•    omstandigheden die de onafhankelijkheid van AVALUE in het gedrang brengen, 
•    omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
•    de kennelijke tekortkoming(en) van de Cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de algemene voorwaarden van AVALUE en in de opdrachtbrief,
•    concordaat, procedure van ontbinding en vereffening, procedure tot gerechtelijk reorganisatie, het faillissement van de Cliënt en/of het kennelijk onvermogen van de Cliënt,
•    het niet tijdig betalen van de facturen, inclusief interesten en schadebedingen door de Cliënt,
•    het schaden van het vertrouwen door de Cliënt,
•    de vaststelling van witwasoperaties bij de Cliënt,
•    de vaststelling van fraude, bedrog of strafrechtelijke feiten gepleegd door de Cliënt.

6.3 Indien AVALUE op basis van artikel 6.2 besluit tot de onmiddellijke beëindiging, dan is de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de Prijs die op het moment van beëindiging van de overeenkomst tussen AVALUE en Cliënt conform de ondertekende opdrachtbrief van toepassing is. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van AVALUE om een hogere schadevergoeding te vorderen.

6.4 De Cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien AVALUE kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan AVALUE waarbij aan AVALUE een respijttermijn van minimum 15 kalenderdagen wordt toegekend.

VII. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

7.1 In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Cliënt van zijn verbintenis(sen), is AVALUE gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van AVALUE om de samenwerking overeenkomstig artikelen 6.2 en 6.3 van deze algemene voorwaarden te beëindigen. AVALUE brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

7.2 Indien er na de aanvang van de opschorting van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt, en waarvoor AVALUE opdracht had gekregen, wijst zij de Cliënt hierop.

7.3 Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting zijn ten laste van de Cliënt. AVALUE is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de Prijs.

VIII. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN
Rechten en plichten van AVALUE
8.1 AVALUE voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.
8.2 Zij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen voorgeschreven door FEDERGON, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. AVALUE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.
8.3 Behoudens andersluidend beding is AVALUE niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen, bedragen, confirmaties en bewijsstukken van alle aard, die haar door de Cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
8.4 AVALUE mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).
8.5 AVALUE is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. AVALUE is hiervoor verzekerd ten belope van EUR [●] per schadegeval en per jaar.
8.6. AVALUE  behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij ontwikkelt, vóór of tijdens de opdracht, inclusief op zijn systemen, methodologieën, software en know-how en inclusief al zijn verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, die hij aan de Cliënt heeft bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.
Rechten en plichten van de Cliënt
8.7 De Cliënt verbindt er zich toe:
-    alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
-    de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de Opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
-    elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de Opdracht tijdig ter kennis te brengen van AVALUE;
-    indien AVALUE hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
-    na te gaan of de door AVALUE geleverde documenten en staten overeenstemmen met haar verwachtingen en met de door haar verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Wanneer de Cliënt meent dat deze documenten niet overeenstemmen met zijn opdracht en/of de gegevens die hij aan AVALUE heeft meegedeeld, beschikt hij over een periode van 30 kalenderdagen vanaf verzending van de documenten om hierop te reageren. Bij afwezigheid van enige reactie binnen deze periode, wordt het akkoord van de Cliënt met deze documenten op onweerlegbare wijze vermoed;

8.8 De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid, en de tijdige mededeling van deze inlichtingen rust uitsluitend bij de Cliënt. Foutieve, onvolledige of laattijdig verstrekte gegevens van de Cliënt die aanleiding geven tot het vaststellen van een inbreuk op de wetgeving, maken een persoonlijke fout uit van de Cliënt. AVALUE neemt ten overstaan van de officiële organismen, van derden of van werknemers van de Cliënt geen enkele verantwoordelijkheid op zich over de juistheid van de inlichtingen die haar door de Cliënt worden verstrekt.

8.9 De Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alle digitale gegevens, data bestanden en voor de nodige software updates en staat tevens in voor de opleiding van zijn eigen personeel en de personen tewerkgesteld bij AVALUE wat betreft het gebruik van deze bedrijfsspecifieke software bij de Cliënt.
Bindend karakter 

8.10 AVALUE zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van zijn verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon. AVALUE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpdocumenten, zowel in elektronisch als in geschreven vorm en/ of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.
Gebruik van verslagen
8.11 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin AVALUE conclusies, adviezen of andere informatie aan de Cliënt overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief.
Verbod op afwerving
8.12 De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid, voormalige werknemer of zelfstandige medewerker van AVALUE, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaam heden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van AVALUE. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van EUR 50.000,00 per inbreuk, onverminderd het recht van AVALUE tot vordering van de door haar werkelijk geleden schade.

IX. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De overeenkomst tussen de Cliënt en AVALUE bestaat in een huur van diensten.

9.2 AVALUE kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover door de Cliënt wordt bewezen dat AVALUE een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan of in geval van opzet en/of schade veroorzaakt door de kandidaat die door AVALUE is geselecteerd en/of als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de Cliënt.

AVALUE kan noch contractueel, noch burgerlijk (art. 1382 B.W.) aansprakelijk worden gesteld wegens onvolledige informatie, nalatigheid, belastingfraude, of fout van de Cliënt.

AVALUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen veroorzaakt door veranderingen in wetgeving of procedures en/of interpretaties daarvan, noch voor verliezen voortvloeiend uit tegenstrijdige wetgeving na uitvoering van het verleende advies dat onderdeel uitmaakt van de opdrachtbrief. AVALUE zal geen verliezen, kosten of aanrekening aanvaarden in eendere welke vorm van belasting, sociale bijdrage of andere gerelateerde kosten door zulke veranderingen en/of interpretaties. AVALUE zal wel bereid zijn verdere adviezen te verlenen, voor zover toepasbaar, doenbaar en wenselijk, mits akkoord over een vergoeding om de kosten te dekken die zulk een bijkomende dienstverlening ten gevolge van zo’n veranderingen met zich meebrengt. In het laatste geval maakt dergelijke dienstverlening sowieso onderdeel uit van een nieuw op te stellen opdrachtbevestiging met aangepaste tarieven en bepalingen

9.3 De aansprakelijkheid van AVALUE is steeds beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Cliënt heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. Indien er sprake zou zijn van aansprakelijkheid van AVALUE, dan is deze ten allen tijde beperkt tot het forfaitaire bedrag van de Opdracht, behoudens in geval van bedrieglijk opzet. Verder zal de aansprakelijkheid van AVALUE nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van AVALUE wordt vergoed. 

9.4 Enkel AVALUE zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de Opdracht. De Cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht door AVALUE, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de vennoten, bestuurders, bedienden of lasthebbers van AVALUE. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

9.5. - De al dan niet schriftelijk gegeven volmacht houdt niet in dat AVALUE aansprakelijk kan worden gesteld voor strafrechtelijke feiten, noch persoonlijk noch in naam van de Cliënt, om welke reden ook.

X. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

10.1. – Het is de Cliënt en haar werknemers en/of aangestelden verboden gegevens van een de door AVALUE voorgestelde kandidaat zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AVALUE aan een derde bekend te maken. In geval van een inbreuk, is de Cliënt aan AVALUE een forfaitaire schadevergoeding van 40.000,00 euro verschuldigd per inbreuk, onverminderd het recht van AVALUE om alle door haar geleden schade te vorderen. 

10.2. – Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst elk afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstelling waarvan AVALUE krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

10.3. – AVALUE handelt als verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De Cliënt garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.

10.4. - De Cliënt staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid. 

10.5. - De Cliënt verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door AVALUE voorgestelde kandidaat indien de Cliënt beslist om deze kandidaat niet te weerhouden. Verder dient de Cliënt na afloop van deze overeenkomst alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens bij wet verplicht is.

XI. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

11.1. - De interpretatie en de uitvoering van de opdrachtbrief, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen AVALUE en de Cliënte worden door het Belgische recht beheerst.

11.2. - Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.